Читать на русском

Viaplay tingimused

Ülevaade

Viaplay on internetipõhine teenus, mis võimaldab isikustatud juurdepääsu audiovisuaalse sisu, nagu nt sarjade ja filmide, voogedastusele registreeritud seadmetes, mis on omandatud isikliku ostu, laenutamise või liitumise teel tähtajatult või tähtajaliselt („teenus“ või „Viaplay“). Teenus on kättesaadav platvormidel läbi Viaplay rakenduse („rakendus“) ja Viaplay veebisaidil („veebisait“) riikides, kus teenust pakutakse.

Teave Viaplay kohta

Viaplay on osa ettevõttest Nordic Entertainment Group Sweden AB, mille äriühingu tunnuskood on 556304-7041 ja aadress Box 171 04, 104 62 Stockholm, Rootsi (NENT ja Viaplay ühiselt nimetatud kui „NENT“ või „meie“). NENT kuulub kontserni, mille emaettevõtja on Nordic Entertainment Group AB, äriühingu tunnuskoodiga 559124-6847 („kontsern“). Teenuse kliendi ja kasutajana („Teie“) saate Te vaadata kontserni tegevusjuhendeid ja eeskirju kontserni veebisaidilt www.nentgroup.com. Teenust reguleerib Rootsi reguleeriv asutus MPRT (Rootsi Pressi- ja Ringhäälinguamet).

Tingimused

Käesolevad tingimused (koos siin viidatud dokumentidega) kehtivad kõikidele teenuse kasutajatele ja on neile õiguslikult siduvad. Enne, kui saate teenust kasutada, peate Te käesolevad tingimused läbi lugema ja nendega nõustuma. Teenust kasutades avaldate Te, et käesolevad tingimused on Teile vastuvõetavad, Te nõustuste nendega ja kohustute neid täitma. Käesolevad tingimused kehtivad seni, kuni Te olete meiega kliendisuhtes. Juhul, kui Te mis tahes ajal käesolevaid tingimusi ei aktsepteeri või ei saa neid täita, ei tohi Te teenust kasutada.

Teenust võivad pakkuda kolmandad isikud, nt koos enda toodete ja teenuste pakkumisega, ja neil võivad olla täiendavad ja eraldi tingimused, mis Teile avaldatakse, kui Te registreerute, või mis tehakse selliste kolmandate isikute poolt Teile kättesaadavaks muid teabeedastusvahendeid kasutades.

Juurdepääs teenusele ja selle kasutamine

Teenuse kasutamiseks peate hakkama meie kliendiks, luues Viaplay kasutajakonto veebisaidil või rakenduses, mille oleme Teie asukohariigis Teile kättesaadavaks teinud, ning nõustudes käesolevate tingimuste ja seotud dokumentidega. Võite meievahelise kliendisuhte igal ajal lõpetada, kustutades oma kasutajakonto. Oma kasutajakonto kustutamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega (kontaktandmed allpool, „Kontaktandmed“).

Konto kaudu saate teenusele juurdepääsu läbi järgnevate võimaluste:

 • liitudes igakuise tellimusega, valides sisupaketi ja tasudes kuutasu ettemaksuna („liitumistasu“) seni, kuni otsustate liitumise lõpetada; iga kuupikkune periood, mil liitumistasu makstes teenusega liitute, on viidatud kui „liitumisperiood“;
 • kui võimalik, tehes ühe makse, et saada juurdepääsu konkreetsele sisule („ühekordne makse“), kas ostuna (elektrooniline müük), 48-tunnise laenutusena (laenutamise ja ostmise rubriigist) või alternatiivselt konkreetse sündmuse, nt ühe jalgpallimängu, otseülekande edastamisena (tasumine vaatamise eest); või
 • kui võimalik, liitudes tähtajalise tellimusega, valides ühe või mitu sisupaketti lepingu kuupäeval täpsustatud ette kindlaks määratud perioodiks (nt 6 või 12 kuud) („tähtajaline liitumine“) ja liitudes teenusega kogu eelnevalt kindlaks määratud perioodiks ning tasudes liitumistasu kooskõlas kohaldatava lepinguga; lepingu kuupäeval täpsustatud ette kindlaks määratud periood on lühim periood, mil peate teenust tellima („kohustuslik periood“), kui Teil on tähtajaline liitumine; pärast kohustusliku perioodi lõppemist, kui ei ole teatatud teisiti, muutub Teie liitumine igakuise liitumistasu põhiseks, nagu viidatud ülal punktis a, ja kehtib seni, kuni otsustate liitumise lõpetada.

Sisu ostmine (elektrooniline müük) annab piiramatu juurdepääsu ostetud sisu voogedastusele ja taasesitusele seni, kuni see on kooskõlas meie ja õiguste valdaja vahelise lepinguga. Ostetud sisu saab ka alla laadida ja pärast seda saab ostetud sisu vaadata autonoomselt ilma internetiühenduseta seadmetes, milles Viaplay seda funktsiooni toetab. Juhul, kui meie leping õiguste valdajaga lõppeb või juurdepääs ostetud sisule katkeb mõnel muul põhjusel (nt tehnilistel põhjustel), on Teil õigus saada proportsionaalset hüvitist vautšerina, mida saab kasutada teenuse eest maksmiseks.

Juurdepääs teenusele võib olla võimalik ka läbi teiste teenuste, mida pakuvad NENT või teised kontserni kuuluvad või mittekuuluvad äriühingud koostöös NENTiga.

Konto loomiseks ja teenusele juurdepääsu saamiseks peate Te:

 • olema vähemalt 18-aastane;
 • olema riigi, kus teenust pakutakse, alaline elanik (Viaplay kontrollib Teie geograafilist asukohta registreerumise hetkel ja Te ei tohi kasutada mis tahes tehnoloogiat ega tehnilist võtet, et oma asukohta varjata);
 • registreerima oma makseandmed ning läbima tavapärase krediidiriski kontrollimise;
 • kinnitama, et registreerumisel Teie poolt esitatud teave on tõene ja täpne ning kohustute meid teavitama, kui see teave ükskõik mis ajal muutub;
 • kasutama teenust vaid isiklikuks ja erakasutuseks ning seega ei tohi Te kasutada teenust ühelgi ärilistes ega avalikes huvides;
 • tagama, et teenust ei kasutata ühelgi ebaseaduslikul ega ebasobival eesmärgil ning tagama, et seda ei tee ka keegi teine;
 • tagama, et meie ja kontserni tooteid, teenuseid, teenust ega midagi muud meile või kontsernile kuuluvat ei müüda käesolevaid tingimusi rikkudes edasi ühelegi kolmandale isikule;

Isikuandmete töötlemine

Kui registreerite teenuse kasutamiseks kasutajakonto, samuti siis, kui kasutate teenust, kogume me Teie kohta teatud teavet, sealhulgas isikuandmeid. Rohkem teavet selle kohta, millist teavet me kogume ja kuidas kogutud andmeid töötleme, saate vaadata meie privaatsuspoliitikast.

Seadmed, süsteemid ja ühenduvus

Teenuse kasutamine sõltub vajalike seadmete, süsteemide ja internetiühenduse olemasolust. Enne, kui teete ühekordse makse või liitute teenusega, peate tagama, et Teil on vajalikud seadmed, süsteemid ja ühenduvus, et kasutada teenust ettenähtud viisil. Süsteemi miinimumnõuded ja ülevaade sellest, millistel platvormidel saate teenust kasutada, on täpsustatud Teie asukohariigi veebisaidil. Siiski ei taga nende süsteemi miinimumnõuete täitmine, et Teil on alati võimalik vaadata teenust ilma võimalike katkestuste, edastusvigade ja muu selliseta.

Meil on õigus teatava aja tagant otsustada, milliseid seadmeid on Teil teenusele juurdepääsuks lubatud kasutada. Teil on õigus teenus registreerida ja kasutada seda maksimaalselt neljas (4) seadmes ning üheksakümne (90) kalendripäeva pikkuse perioodi jooksul saate Te välja vahetada vaid ühe (1) registreeritud seadme. Seadmed, mida saate praegu teenuse kasutamiseks registreerida, on loetletud Teie asukohariigi veebisaidil. Me ei garanteeri ühegi üksikseadme töötamist ega ühilduvust teenusega.

Samaaegselt saate sisu striimida maksimaalselt kahes (2) registreeritud seadmes. Kui olete aga tasunud eraldi, et saada juurdepääs sündmuse otseülekandele maksustamine vaatamisel kaudu, saate seda sisu striimida vaid ühes (1) registreeritud seadmes korraga.

Nõustute, et teenuse kättesaadavust võivad mõjutada näiteks teenuse keelamine internetis või mõnes muus võrgus, internetipakkujaga seotud, elektroonilised, arvutiga seotud või muud teabeedastust puudutavad probleemid või vead ning meie ei vastuta selliste teenuse kasutamise piirangute eest, mille on põhjustanud ülekoormus või taolised probleemid ja vead.

Juhul, kui olete ELi või EMP riigi elanik, on teenus Teile kättesaadav nii Teie asukohariigis kui ka teistes ELi ja EMP riikides, kus Te ajutiselt elanik olete, kooskõlas määrusega (EL) 2017/1128. Nõustute, et me ei vastuta ühelgi viisil kulude, seaduserikkumiste ega muude asjaolude eest, sealhulgas nt vastutuse eest, mida Te võite kanda, kui kasutate või proovite kasutada teenust väljaspool oma elukohariiki.

Kohustute mitte müüma, võõrandama ega muul viisil käsutama NENTi ja kontserni tooteid, teenuseid, teenust või muud NENTile või kontsernile kuuluvat vara ühelegi kolmandale isikule käesolevaid tingimusi rikkudes.

Kasutajanimi ja parool

Kui veebisaidil registreerute ja kasutajakonto loote, peate sisestama kasutajanime ja looma parooli, et sisse logida ja teenust kasutada. Juhul, kui registreerute kasutades Apple TV-d läbi iTunesi, peate looma parooli vaid siis, kui soovite pääseda teenusele ligi registreeritud seadmetes, mis ei ole seotud Teie Apple TV-ga. Kasutajanimed ja paroolid on konfidentsiaalne teave, mida ei tohi ühegi kolmanda isikuga jagada. Meil on igal ajal, kuid mõistliku etteteatamisega, õigus nõuda, et Te oma parooli ära muudaksite. Olete teadlik ja nõustute, et selliste parooli muutmise taotluste tõttu võib Teie juurdepääs teenusele ajutiselt katkeda.

Juhul, kui kahtlustate, et Teie kasutajanime või parooli kasutab keegi teine, peate meid loata kasutamisest viivitamatult teavitama ja oma parooli ära muutma. Kui meil on põhjust arvata, et kasutajanime või parooli on avaldatud kõrvalisele isikule või muul viisil kõrvalise isiku poolt kuritarvitatud, on meil õigus teenus viivitamatult peatada või muuta teenus Teile kättesaamatuks või jätkuvaid loata tegevusi muul viisil tõkestada.

Kasutajaprofiil

Seoses teenuse kasutamisega on Teil võimalik luua isiklikke profiile („kasutajaprofiilid“). Kasutajaprofiil võimaldab teenuse personaliseeritumat kasutamist, muu hulgas soovitades nt filme ja sarju tuginedes nendele filmidele ja sarjadele, mida olete eelnevalt vaadanud. Iga kasutajaprofiil talletab eraldi striimimise ajaloo, mis sisaldab kasutajaprofiili kasutaja poolt eelnevalt vaadatud sisu. Pange tähele, et kõik läbi kasutajakonto loodud kasutajaprofiilid on kättesaadavad kõigile, kes kasutajakontot kasutavad, mis tähendab, et Teil kui konto omanikul ja teistel kasutajakonto kasutajatel on võimalus kasutajaprofiile vaadata, avada, kasutada, muuta ja kustutada. Kuid konto omanikuna olete Teie kohustatud tagama, et kõik kasutajakonto kasutajad on teadlikud käesolevatest tingimustest ja käesolevaid tingimusi täidavad ning on lugenud meie privaatsuspoliitikat.

Teatud tüüpi kasutajaprofiile, nt laste kasutajaprofiile, on seadistatavad nii, et lapsed saaksid teenust kasutada, sealhulgas piirates juurdepääsu teenuse osadele, mis vajavad vanema või eestkostja heakskiitu.

Alaealised

Teenus võib sisaldada materjali, mis on otseselt sobimatu alaealistele või mida võidakse pidada kõlvatuks muudel põhjustel.

Kui soovite piirata teenuse kättesaadavust lastele, soovitame teil luua lastele mõeldud kasutajaprofiil, mis piirab laste ligipääsu teenuse teatud osadele, mis ei ole laste jaoks kohandatud. Teenus ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ilma vanema või eestkostja juuresolekuta, ilma nendepoolse järelevalve, kontrolli ja heakskiiduta. Teil on võimalik piirata juurdepääsu teenuse laenutatavale ja ostetavale sisule ka ostuluku funktsiooni aktiveerimisega (vt täpsemalt allolevat punkti „Ostulukk“).

Ostulukk

Võite aktiveerida ostuluku funktsiooni, millele pääsete ligi „Minu konto“ kaudu, ja mis võimaldab Teil luua neljakohalise koodi, mis takistab mitteõigustatud isikutel ja lastel teenuse sisu laenutada ja osta. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et teenuse igasuguse kasutamise eest vastutab konto omanik. Seega, kui võtate ostuluku kasutusele, ei tohiks Te neljakohalist PIN-i teenuse teiste kasutajatega jagada.

E-posti aadress ja teabevahetus

Me saadame teabe ja sõnumid e-posti aadressile, mis täpsustatakse kasutajaprofiili registreerimisel. Kui Teie e-posti aadress muutub, peate oma profiili veebisaidil viivitamata uuendama. Meil on õigus pidada viimati täpsustatud e-posti aadressi kliendi õigeks aadressiks. Saadame Teile regulaarselt huvipakkuvat teavet Viaplay toodete ja teenuste kohta. Saate nendest e-kirjadest kergesti loobuda, vajutades vastava e-kirja allosas olevale lingile „tühista tellimus“ või tehes seda läbi kasutajakonto sätete „Minu konto“ all.

Maksmine

Teave heakskiidetud krediit- ja deebetkaartide kohta on leitav veebisaidilt.

Seoses teenuse kasutamiseks vajalike makseandmete registreerimisega salvestab ja säilitab teenuse kasutamiseks nõutavad makseandmed Viaplay nimel kolmas isik, kes on heaks kiidetud kooskõlas rahvusvaheliste turvastandarditega (PCI DSS (maksekaardi andmeturbestandard)).

Ühekordsed maksed tasutakse ostmise päeval ja liitumistasud makstakse ettemaksuna kord kuus ning need võetakse maha Teie poolt kasutajakonto registreerimisel täpsustatud krediit- või deebetkaardilt või kasutades muid kokkulepitud makseviise. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui tasute läbi kolmandast isikust makseteenuse pakkuja, peate nõustuma sellise makseteenuse üldtingimustega. Juhul, kui teete ühekordse makse või liitute teenusega Apple TV või iOS seadme kaudu läbi iTunesi (kus võimalik), võetakse ühekordne makse või liitumistasu maha krediit- või deebetkaardilt, mille olete ühendanud iTunesiga.

Teave lõpetatud ostu kohta on leitav veebisaidilt „Minu konto“ alt.

Kui liitute Viaplay paketiga, pikendatakse Teie liitumise kehtivust automaatselt kord kuus pärast liitumisperioodi lõppu või pärast kohaldatavat kohustuslikku perioodi ja me jätkame liitumistasu võtmist seni, kuni Te liitumise lõpetate. Tasud liitumise kehtivuse igakuise pikendamise eest kuuluvad tasumisele iga liitumisperioodi lõpus. Juhul, kui Teil on tähtajaline liitumine, mille raames tasutakse liitumistasu kord kuus, kuulub liitumistasu tasumisele valitud makseteenuse tingimustes täpsustatu kohaselt.

Juhul, kui Teil ei ole kokkulepitud liitumistasu või ühekordse makse („tasud“) tasumiseks makse kuupäeval piisavalt rahalisi vahendeid või makset ei saa muudel põhjustel teostada, on meil õigus jätkata Teilt tasude sissenõudmist ja proovida teostada makset uuesti seni, kuni makse saab tehtud. Meil on õigus viivitamatult peatada või piirata Teie juurdepääs teenusele, kuni täieliku tasumiseni. Juhul, kui Te maksmisega hilinete, on meil õigus liitumine ja juurdepääs teenusele kogu ulatuses viivitamatult lõpetada. Juhul, kui Teil on tähtajaline liitumine, olete kohustatud viivitamatult tasuma asjakohased tasud kohustusliku perioodi järelejäänud aja eest isegi juhul, kui me liitumise käesoleva punkti alusel lõpetame. Kui tasude maksmiseks ei ole piisavalt rahalisi vahendeid ja hilinete maksega enam kui kümme (10) kalendripäeva, on meil õigus nõuda võlg sisse muul viisil.

Juhul, kui olete liitunud Viaplay’ga läbi kolmanda isiku ja meie Teile otse arvet ei esita, kohaldatakse kolmanda isiku maksetingimusi.

Tasud ja paketi muutmine

Tasud kuuluvad tasumisele kooskõlas meie praegu kehtiva hinnakirjaga. Nt filmide, sündmuste otseülekannete laenutamisele ja tasulisel vaatamisel ja tellitava sisu puhul kohaldatakse täiendavaid tasusid. Kõik hinnad on loetletud veebisaidil ja me võime neid teatava aja tagant kooskõlas alloleva punktiga „Tasu muudatused“ muuta. Juba tasutud tasusid ei tagastata, v.a juhul, kui see tuleneb Teie õigustest punkti „Taganemisõigus“ alusel, ja me ei tee tagastusi ega väljasta krediiti kasutamata või osaliselt kasutatud teenuse eest.

Kui sellist võimalust pakutakse ja Te otsustate täiendada oma liitumist suurema sisupaketiga, võib see kaasa tuua kõrgema liitumistasu kui see, mida maksite enne täiendamist. Uus liitumistasu võetakse Teie krediit- või deebetkaardilt või muud valitud makseviisi kasutades maha kuupäeval, mil otsustate oma liitumist täiendada ning eelnevalt tasutud liitumistasu vähendatakse võrdeliselt järelejäänud liitumisperioodiga. Uus liitumistasu jõustub järgmisest maksetähtpäevast. Juhul, kui otsustate oma liitumist vähendada väiksema sisu ning madalama hinnaga paketini, jõustuvad nii hinnamuudatus kui paketimuudatus kooskõlas järgmisest maksetähtpäevast.

Tasu muudatused

Meil on õigus teenuse eest küsitavaid tasusid teatava aja tagant muuta („tasu muudatus“).

Peame teavitama Teid e-kirja või Teie teenuse kasutajakonto kaudu tasu muudatustest, mis puudutavad liitumist ilma kohustusliku perioodita, vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumist. Tähtajalise liitumise korral kohaldatakse ostu hetkel kehtinud hindu kogu kohustusliku perioodi vältel. Olenemata eeltoodust võivad tasu muudatused toimuda lühema etteteatamisega, k.a kohustusliku perioodi jooksul, kui meie levitamiskulud ja teenuse kättesaadavaks tegemisega seotud muud kulud suurenevad tulenevalt muudatustest maksudes või üldistes tasudes, valuuta kursimuutustest, kolmandate isikute põhjustatud muudatustest tasudes, ametlikest otsustest või muudatustest õigusnormides, ja kui tasu muudatus vastab kulude suurenemisele.

Juhul, kui Te ei ole tasu muudatusega nõus, on Teil õigus oma liitumine üles öelda alates päevast, mil tasu muudatus jõustub, tingimusel, et meid teavitatakse vähemalt kolm (3) kalendripäeva enne tasu muudatuse jõustumise kuupäeva. Tasu muudatus hõlmab ka uute tasude sisseviimist.

Tasuta prooviperiood

Meil on õigus pakkuda uutele klientidele tasuta liitumist konkreetseks perioodiks („tasuta prooviperiood“). Selleks, et tasuta prooviperioodi kasutada, ei tohi Teie ega ükski Teie leibkonna liige olla eelnevalt tasuta prooviperioodi ega mis tahes sarnast meiepoolset reklaamipakkumist kasutanud.

Tasuta prooviperioodi saate kasutada kasutajakonto loomise ja konto üksikasjade kinnitamisega veebisaidil.

Tasuta prooviperioodi lõppemisel muudetakse tasuta prooviperiood automaatselt tasuliseks tähtajatuks liitumiseks, mille eest küsitakse Teilt tasu kooskõlas kehtiva hinnakirjaga, mis kehtib Teie poolt valitud liitumisele, tingimusel, et Te ei otsusta tasuta prooviperioodist aktiivselt taganeda kooskõlas alloleva punktiga „Taganemisõigus“ või hiljemalt prooviperioodi viimasel päeval ei lõpeta tasuta prooviperioodi. Juhul, kui kasutate oma taganemisõigust või lõpetate oma liitumise tasuta prooviperioodi jooksul, lõppeb tasuta prooviperiood koheselt.

Tasuta prooviperioodi saab lõpetada või sellest taganeda „Minu konto“ all lõpetamise rubriigis.

Kui olete tasuta prooviperioodiks registreerunud läbi kolmanda isiku, võivad kohalduda eraldi tingimused ja tasuta prooviperioodi tühistamine peab toimuma kooskõlas kolmanda isiku poolt antud juhistega. Pärast tasuta prooviperioodi lõppemist kohalduvad Teie Viaplay liitumisele sellise kolmanda isiku poolt kehtestatud hinnad.

Pärast oma taganemisõiguse või lõpetamise õiguse teostamist tasuta prooviperioodi suhtes ei või Te enam tasuta prooviperioodi taaskäivitada ega pääse sellele ligi.

Teenuse muudatused

Meil on õigus teenust teatava aja tagant muuta. Juhul, kui muudatused on olulised ja Teile ebasoodsad, saate nende kohta teavet e-posti teel või läbi „Minu konto“ vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist. Sellised muudatused jõustuvad teates täpsustatud kuupäeval, kuid mitte enne kolmekümne (30) päeva möödumist teate saatmisest. Olenemata eeltoodust võib muudatus toimuda lühema etteteatamisega kui kolmkümmend (30) kalendripäeva, kui muudatus on ajendatud võimalikust seaduserikkumisest, ametiisikute otsustest, muudatustest õiguses või tulenevalt vääramatust jõust (nagu sätestatud allpool). Juhul, kui muudatus kujutab endast olulist muudatust, mis on Teile ebasoodne, võite oma liitumise lõpetada alates päevast, mil muudatus jõustub, tingimusel, et meid teavitatakse vähemalt kolm (3) kalendripäeva enne muudatuse jõustumise kuupäeva. Kuna meie põhimõte on teenuse pidev parandamine, ei loeta teenuse sisu muudatusi ja uuendusi (nagu nt konkreetsete seriaalide, filmide või sündmuste/saadete eemaldamine või lisamine) ning veebisaidi välisilme muudatusi muudatusteks käesoleva punkti alusel. Teenuse sisu võib olla erinev sõltuvalt geograafilisest asukohast ja see muutub teatava aja tagant.

Teiepoolne lõpetamine

Teenuse ja seega Teie liitumise saab lõpetada veebisaidil „Minu konto“ all lõpetamise rubriigis. Teiepoolne lõpetamine jõustub:

 1. selle liitumisperioodi lõpus, mille jooksul teavitate meid, et soovite liitumise lõpetada (kui Teil on tähtajaline liitumine, jõustub lõpetamine alles kohustusliku perioodi lõpus); või
 2. käesolevate tingimuste punktides „Teenuse muudatused“, „Tasu muudatused“ või „Erinevused“ kirjeldatud etteteatamistähtaja lõpus, tingimusel, et teavitate meid lõpetamise soovist kooskõlas nimetatud punktidega.

Juhul, kui olete ostnud juurdepääsu teenusele läbi kolmanda isiku, sealhulgas läbi iTunesi, tuleb Teie liitumine lõpetada selle kolmanda isiku kaudu kooskõlas tema poolt kohaldatavate tingimustega.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et juhul, kui olete saanud juurdepääsu teenusele läbi tasuta prooviperioodi ja soovite tasuta prooviperioodi jooksul taganeda või lõpetada, kohaldatakse punktis „Tasuta prooviperiood“ sätestatut.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Teie ja meie vaheline kliendisuhe jätkub ja käesolevad tingimused kehtivad seni, kuni Teil on meie juures kasutajakonto. Selle kohta, kuidas oma kasutajakonto kustutada ja kliendisuhe lõpetada, lugege palun eespool olevast punktist „Juurdepääs teenusele ja selle kasutamine“.

Juhul, kui soovite oma liitumise lõpetada, olete siiski kohustatud tasuma järelejäänud liitumisperioodi või kohaldatava kohustusliku perioodi eest.

Me ei tagasta tasusid ega muid tasusid, mille olete meile juba maksnud.

Juhul, kui taganete oma liitumisest, on Teil jätkuvalt juurdepääs sisule, mille ostsite elektroonilise müügi kaudu. Kuid jätame endale õiguse juurdepääs sisule lõpetada või seda piirata.

Meiepoolne lõpetamine

Jätame endale õiguse Teie juurdepääs teenusele igal ajal lõpetada või see muul viisil peatada. Juhul, kui käesolevate tingimuste alusel Teiega lepingu lõpetame, pakume Teile ühte alljärgnevatest:

 1. jätkuv juurdepääs teenusele järelejäänud kehtiva liitumisperioodi või kohustusliku perioodi ajaks või viimati tasutud liitumistasu tagastamine summas, mis vastab piiramisele või peatamisele, ilma Teie liitumise kehtivuse pikendamiseta; ja/või
 2. juurdepääs isiklikule (isiklikele) teenus(t)ele, mille olete juba ühekordse makse kaudu ostnud, teenuse järelejäänud kehtivusperioodiks.

Meil on õigus lõpetada Teie juurdepääs teenusele viivitamatult ja nõuda kõikide tasumata liitumistasude maksmist, mis kuuluvad koheselt tasumisele, seoses alljärgnevaga:

 1. kui me avastame teenuse loata kasutamise või kahtlustame seda;
 2. kui teenuse kasutaja ei järgi käesolevaid tingimusi; või
 3. seoses maksega hilinemisega;

mis toob kaasa selle, et Teie, kellel on tähtajaline liitumine, võite olla kohustatud viivitamatult tasuma liitumistasu kohustusliku perioodi kogu järelejäänud aja eest.

Taganemisõigus

Teil on õigus oma ostust taganeda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates ostu kuupäevast („Tasuta taganemise tähtaeg“) ja saada kogu raha tagasi. Tasuta taganemise tähtaeg hakkab kehtima hetkest, kui saate kätte kinnituse oma liitumise või ühekordse makse kohta. Teil ei ole õigust taganeda ja saada raha tagasi, kui hakkate teenust kasutama vaadates selle sisu neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates oma liitumise või ühekordse makse kinnituse saamisest. Kui alustate teenuse kasutamist vaadates sisu, millele Teil on oma liitumise või ühekordse makse kaudu juurdepääs, nõustute, et sisu edastus algab enne, kui tasuta taganemise tähtaeg on lõppenud, ning taganemise õigus langeb ära.

Võite oma ostust taganeda suuliselt või kirjalikus vormis, teavitades meid sellest meiega ühendust võttes. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et peate oma ostu tühistama enne, kui tasuta taganemise tähtaeg lõppeb. Taganemisõigust võib teostada ka tüüpvormi täitmise ja meile edastamise kaudu; järgida tuleks allolevat näidist:

Viaplay klienditeenindusele [support@viaplay.ee]

Teatan käesolevaga, et taganen oma Viaplay’ga sõlmitud lepingust

Tellitud kuupäeval [*]

Tarbija nimi [*]

Tarbija e-posti aadress [*]

Tarbija allkiri [ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil]

Kuupäev

Teie riigi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet peaks üldiselt suutma anda Teile täiendavat teavet taganemisõiguse kohta ning kaugteel ja väljaspool kontorit sõlmitud lepinguid käsitleva õiguse kohta.

Kaebused

Juhul, kui märkate teenuses mis tahes riket, mis ei ole Teie või teenuse mõne teise kasutaja põhjustatud, on Teil õigus rikke parandamisele. Selleks, et mitte kaotada oma õigusi seoses tagastamiste ja tagasimaksetega, peate võtma meiega ühendust mõistliku aja jooksul pärast seda, kui riket märkasite või oleksite pidanud märkama, ning ütlema meile, miks Te arvate, et teenus on puudulik. Kaebused, mis esitatakse kahe (2) kuu jooksul pärast seda, kui rikke avastasite või oleksite pidanud avastama, loetakse alati õigeaegselt esitatuks. Tunnustatud kaebuste puhul kanname kõik vea parandamisega seotud kulud. Teie õigus vigane toode tagastada ei kehti, kui sellest ajast, mil rikke avastasite või oleksite pidanud avastama, on möödunud kolm (3) aastat, mis tähendab, et pärast selle aja möödumist ei ole Teil enam võimalust kaebust esitada, v.a juhul, kui garantii vms sätestab teisiti.

Jätame endale õiguse nõuda Teilt sisse kõik selliste rikete parandamisega seotud kulud, mis tulenevad Teie või teenuse mõne teise kasutaja tegudest.

Intellektuaalomandi õigused

Kogu sisu, mis on osa teenusest ja mis on teenusega seotud, on kaitstud Rootsi ja rahvusvaheliste autoriõigust käsitlevate õigusaktidega. Kõik autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused mis tahes materjalidele või sisule, mis on osa teenusest või sellega seotud, kuuluvad meile ja meie anname nendega seotud litsentse. Anname Teile mitte-eksklusiivse, mittevõõrandatava ja piiratud litsentsi selliste õiguste teostamiseks vaid Teie isiklikuks ja erakasutuseks (ja mitte ühelgi kaubanduslikul eesmärgil), tingimusel, et Te ei:

 1. kopeeri, avalda, reprodutseeri, laenuta, postita, levita, jaga ega saada teenuse sisu ega tee seda üldsusele kättesaadavaks ega luba seda teha ka ühelgi teisel isikul;
 2. lae alla, edasta ega jaga teenuse sisu ega muud, mis on teenusega seotud, ega tutvu sisuga ühestki seadmest, mis ei ole Teie poolt registreeritud, ega küsi teenuse vaatamise eest tasu;
 3. lähe mööda teenuse struktuurist, ei muuda ega eemalda seda ega tuleta sellest midagi, ei rekonstrueeri, pöördtransleeri, eralda, modifitseeri teenust ega loo sellest tuletistooteid ning ei manipuleeri ühtegi turvaelementi ega krüpteerimist ega muud tehnoloogiat või tarkvara, mis on osa teenusest.

Ühtegi õigust, nagu omandiõigus või muud teenuse või selle mis tahes sisuga seotud õigused, ei võõrandata Teile ega anta Teile ühelgi muul viisil edasi.

Nende sätete rikkumine, ebaseaduslik käsutamine ja käitumine käesolevat punkti „Intellektuaalomandi õigused“ rikkudes loetakse alati käesolevate tingimuste oluliseks rikkumiseks, mis annab meile õiguse viivitamatult teenus Teie jaoks sulgeda või teha teenus Teile kättesaamatuks või muul viisil tõkestada jätkuvad loata tegevused.

Turvalisus

Te ei või meie turvasüsteemist mööda minna ega üritada seda vältida ega püüda teenuse turvalisust proovile panna ega seda muul viisil mõjutada.

Te ei või kasutada teenust viisil, mis seda kahjustab, selle töökõlbmatuks muudab, üle koormab, selle kvaliteeti halvendab või mis rikub teenuse kasutamist teiste kasutate poolt, mis hõlmab selliste materjalide saatmist või edastamist, mis sisaldavad tarkvara viiruseid või muid andmekoode, faile või rakendusi, mis on loodud selleks, et katkestada, hävitada või piirata mis tahes sellise arvutitarkvara või -riistvara või seadmete funktsionaalsust, mis on otseselt või kaudselt teenusega seotud.

Te ei või püüda saada loata juurdepääsu ühelegi arvutisüsteemile, võrgule, sisule ega teabele, mis moodustab veebisaidi, teenuse või süsteemi, millel teenus põhineb. Samuti ei tohi Te üritada saada juurdepääsu mis tahes materjalidele ega teabele, mida ei ole tahtlikult kättesaadavaks tehtud või millele on võimalik teenuse kaudu ligi pääseda.

Eeltoodu rikkumist loetakse alati käesolevate tingimuste tõsiseks rikkumiseks, mis annab meile õiguse viivitamatult teenus kasutaja jaoks sulgeda või muuta teenus Teile kättesaamatuks või muul viisil tõkestada jätkuvad loata tegevused.

Meie vastutus kahju hüvitamise eest

Teenust pakutakse „nagu on“ ja „sõltuvalt kättesaadavusest“ ning me ei paku garantiisid ega võta kohustusi seoses sisu, teabe, teenuse ega teenusega seoses pakutava muu materjali õigsuse ja täielikkuse eest. Suurimal võimalikul määral ei anna me ühtegi garantiid ega võta ühtegi kohustust, otseselt ega kaudselt, seoses teenuse toimimise, kättesaadavuse, kvaliteedi, kasutatavuse ja turvalisusega.

Ühelgi juhul ei ole meie, meiega seotud äriühingud ega partnerid vastutavad mis tahes otsese, kaudse, ettenägematu kahju, samuti erikahju  ning hiljem tekkiva kahju hüvitamise eest, mis tuleneb teenuse kasutamisest või võimetusest teenust kasutada või mis tahes kolmanda isiku teenusest, millele pakutakse juurdepääsu veebisaidi või teenuse kaudu.

Käesolevates tingimustes ei sisaldu midagi, mis piiraks meie vastutust seaduse alusel.

Hüvitamiskohustus

Nõustute hoidma meid vastutusest ning hüvitama meile, kõikidele kontserni äriühingutele, meiega seotud äriühingutele ja partneritele kahju, nõuded, kulud ja väljaminekud, sealhulgas õigusabikulud, mille on põhjustanud Teie teod või mis on esile kerkinud seoses Teie tegudega, mis rikuvad käesolevaid tingimusi, kohaldatavat õigust, regulatsiooni või kolmandate isikute õigusi või on nendega vastuolus.

Sotsiaalmeedia

Teenuse kaudu võite jagada teenuse sisu suhtlusvõrgustike teenuste kaudu, sealhulgas läbi Facebooki, Instagrami ja Twitteri („sotsiaalmeedia“), mis võib teatud teabe Teie kasutajakonto kohta, nagu nt kasutajanime, sotsiaalmeedias teistele kasutajatele nähtavaks teha. Nõustute, et meie ei vastuta sotsiaalmeedias jagatav sisu eest. Juhul, kui kasutate sotsiaalmeediat seoses teenusega, nõustute mitte:

 • solvama, ahistama, narrima, haavama teisi kasutajaid, mitte nendeks kehastuma ja mitte saatma neile rämpsposti;
 • avaldama ega looma midagi, mis on solvav, ahistav, laimav, pornograafiline või ebasünnis;
 • kasutama sotsiaalmeediat ühelgi ebaseaduslikul, ebamoraalsel või kahjulikul eesmärgil; ning
 • rikkuma kolmandate isikute õigusi.

Lingid meie veebisaidilt

Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud. Meil puudub kontroll nende saitide sisu üle ja me ei võta vastutust kahju eest, mis võib kaasneda nende linkide kasutamisega.

Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

Käesolevatele tingimustele ja nendega seotud vaidlustele ja nõuetele (sealhulgas lepinguvälistele vaidlustele ja nõuetele) kohaldatakse Rootsi õigust ja neid tõlgendatakse kooskõlas Rootsi õigusega. Käesolevad tingimused ei piira tarbijaõiguseid, mis Teil võivad olla oma elukohariigi kohustuslike õigusaktide alusel.

Juhul, kui Teie ja NENTi vahel tekib vaidlus, püüavad pooled esmalt lahendada vaidluse kokkuleppega. Juhul, kui pooled kokkuleppele ei jõua, võib vaidluse läbi vaadata Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjon: e-post: avaldus@komisjon.ee; telefon: 6201 707, aadress: Endla10A, 10122 Tallinn.

Samuti pakub EL võimalust pöörduda veebiplatvormi kaudu vaidluste lahendamise üksuse poole, kes võib vaidluse läbi vaadata, kui Te ei ole rahul meilt veebi teel ostetud kaupade või teenustega. Veebiplatvorm on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidi kaudu aadressil ec.europa.eu/consumers/odr. Veebiplatvormi kaudu saate arutada probleemi otse meiega või edastada oma juhtumi vaidluste lahendamise üksusele, kes seejärel vaidlusega tegeleb.

Erinevused

Jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Kehtivad kohaldatavad tingimused on kättesaadavad veebisaidil. Soovitame Teil hoida ennast kursis regulaarselt veebisaiti külastades.

Juhul, kui käesolevates tingimustes tehakse mis tahes muudatus või täiendus, mis on oluline ja Teile ebasoodne, saate teavituse olulise muudatuse või täienduse kohta e-kirja teel või oma teenuse kasutajakonto kaudu vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne, kui muudatus või täiendus jõustub, mis võimaldab Teil kooskõlas käesolevate tingimustega teenus enne sellise muudatuse/täienduse jõustumist lõpetada.

Võõrandamine

Käesolevad tingimused kehtivad vaid üksikkasutajatele ja Te ei või oma käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ega kohustusi või osa neist kolmandale isikule võõrandada. Meil on õigus ilma nõusolekuta võõrandada käesolevatest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused või osa neist kolmandale isikule või kontserni teistele äriühingutele.

Kogu leping

Käesolevad tingimused koos meie privaatsus- ja küpsiste poliitikaga moodustavad kogu meievahelise lepingu ning asendavad kõik varasemad kirjalikud ja suulised kokkulepped seoses nende lepingute temaatikaga.

Vääramatu jõud

Me ei vastuta Teie ees, kui meiepoolne edastusteenus, teenuse levitamine või meie sooritus käesolevate tingimuste alusel muul viisil piiratakse, tõkestatakse või peatatakse või veebisaidi kättesaadavus või funktsionaalsus piiratakse, tõkestatakse või peatatakse tulenevalt seadustest, ametlikest otsustest või muudest põhjustest, mis ei ole meie kontrolli all.

Sätete kehtetus

Juhul, kui käesolevate tingimuste mis tahes säte loetakse kehtetuks või täitmisele mittepööratavaks, ei mõjuta see säte mingil viisil käesolevate tingimuste teisi sätteid, ei muuda neid kehtetuks ega täitmisele mittepööratavaks ning sellist sätet kohaldatakse seadusega lubatud ulatuses.

Kontaktandmed

Juhul, kui Teil on küsimusi või soovite muul põhjusel meiega ühendust võtta, külastage meie klienditeenindust aadressil https://help.viaplay.com/et/.