Andmekaitse & Viaplay

Täname Teid usalduse eest.

1. Tutvustus

Viaplay on teenus, mida pakub ettevõte Viaplay Group International AB, mille äriühingu tunnuskood on 556840-9287 ning aadress Box 171 04, 104 62 Stockholm, Rootsi. Viaplay Group International AB on kaasvastutav töötleja koos Viaplay Group Sweden AB-ga (koos „Viaplay Group“) käesoleva privaatsusteate („privaatsusteade“) alusel toimuva isikuandmete töötlemise suhtes ja kasutab Teie isikuandmeid nagu kirjeldatud allpool. Saate oma õigusi teostada kasutades kontaktandmeid, mis on esitatud allpool peatükis 8.

Teie õigus eraelu puutumatusele on kõige keskmes, mida teeme. Meie eesmärgiks on pakkuda Teile parimat voogedastusteenust, mille sisu on Teie järgi kohandatud. Seetõttu peame töötlema Teie isikuandmeid ja käesolev privaatsusteade selgitab Teile läbipaistvalt, kuidas seda tehakse, alates Teie isikuandmete kogumisest kuni säilitamise, kasutamise ja jagamiseni.

Käesolev privaatsusteade kehtib Teile, kui loote ja kasutate oma Viaplay kontot, lehitsete meie veebilehekülgi ja rakendusi, osalete uuringutes, konkurssidel, kasutajagruppides, liitute meie uudiskirjaga ja muudel juhtudel, kui suhtlete meiega läbi sotsiaalmeedia või meie muid kanaleid kasutades.

Soovitame Teil käesolev privaatsusteade tähelepanelikult läbi lugeda. Juhul, kui Teil tekib küsimusi seoses privaatsusteates sätestatuga või meie isikuandmete töötlemise praktikaga või küpsiste kasutamisega ja muude tehnoloogiatega, võtke palun meiega ühendust punktis 8 toodud kontaktandmetel. Kui Teil on küsimusi, mis puudutavad Viaplay teenust, pöörduge palun aadressile help.viaplay.com või meie klienditeeninduse poole.

1.1 Alaealised

Viaplay konto loomiseks peate olema vähemalt 18aastane. Me ei reklaami teadlikult alaealistele ega kogu alaealiste isikuandmeid. Alaealised võivad Viaplayd kasutada vaid vanema või eestkostja osalusel, järelevalvel ja heakskiidul. Vanematel ja eestkostjatel on tungivalt soovitatav seadistada lasteprofiil, mis filtreerib välja sisu, mida loetakse alaealistele sobimatuks, enne kui lubada lastel Viaplayd kasutada.

1.2 Kolmandate isikute teenused, seadmed ja lingid

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et teatud olukordades ei ole meie ainukesed, kes Teie isikuandmeid töötlevad, kui Viaplay sisu naudite. Näiteks, kui kasutate Viaplayd oma mängukonsoolis või nutiteleris, siis võib sõltumatu vastutava töötlejana töödelda Teie isikuandmeid ka äriühing, kes Teile seda mängkonsooli või nutitelerit pakub, ilma et sellel oleks mingit seost käesolevas privaatsusteates sätestatuga. Sama kehtib juhul, kui vajutate lingil, mis suunab Teid kolmanda isiku veebisaidile. Sellistel juhtudel kehtib Teile ka taolise äriühingu vastav teave andmekaitse kohta. Kui otsustate kasutada Viaplayd läbi kolmanda isiku (nagu Apple TV jne), võidakse Teil paluda jagada teatud isikuandmeid selle kolmanda osapoolega või jagada sellelt kolmandalt osapoolelt saadud isikuandmeid. Teile antakse teavet võimaliku jagamise kohta enne selle teostamist. Täiendav teave nende kolmandate isikute kohta, kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele, on leitav punktist 3.

2. Kuidas Teie isikuandmeid töötleme

Selles punktis selgitame, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse, et saaksime pakkuda Teile Viaplayd ja seotud asjakohaseid kogemusi, teenuseid ja pakkumusi ning teenust täiustada.

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab Teiega otseselt või kaudselt seostada. Selleks võib olla Teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, krediitkaardi number, IP-aadress, vaatamiste ajalugu ning teave huvide ja eelistuste kohta.

2.1 Milliseid isikuandmeid me töötleme ja kuidas me neid kogume?

Saame Teie isikuandmeid koguda mitmel viisil.

2.1.1 Teave, mille esitate meile otse, nt kasutades Viaplayd, suheldes meie klienditeenindusega, osaledes konkursil või vastates uuringutele

 • nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress, sünniaeg või vanus, makseandmed (vt allolevat punkti 2.2.6) ja muu teave, mille esitate meile vastavate profiilide all, kui oma kasutajaprofiili loote ja/või hoiate;
 • kirjavahetus, kui meiega ühendust võtate (telefonikõnede, e-kirjade, vestluste jms salvestused);
 • e-posti aadress, kodune aadress või telefoninumber, kui registreerute saamaks meie reklaamteateid;
 • teave, mille esitate, kui osalete konkursil;
 • kasutajateave, mida otsustate anda, nagu nt hinnangud, arvustused ja vastused uuringutele;
 • Teie sotsiaalmeedia kontoga seotud andmed, kui jagate Viaplay sisu või võtate meiega sotsiaalmeedia kaudu ühendust (juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui tegutsete oma sotsiaalmeedia konto kaudu, kehtivad Teile ka sotsiaalmeedia teenuse pakkuja privaatsuspoliitikad);
 • kasutajanimi ja parool.

2.1.2 Andmed, mis luuakse, kui Viaplayd kasutate

Sellel ajal, kui Te Viaplay sisu naudite, kogume ja töötleme täiendavalt andmeid teenuse kasutamise kohta Teie poolt.

Kogutud andmeid töödeldakse muu hulgas vastavalt Teie käitumisele ja ühendatakse Teie konkreetse kasutajaprofiiliga, et pakkuda Teile individuaalset kogemust. Saate alati luua täiendavaid kasutajaprofiile, et Teie leibkonda kuuluval igal Viaplayd kasutaval inimesel oleks tema järgi kohandatud profiil (juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kõigil, kellel on juurdepääs Teie kontole, on juurdepääs kõikidele kasutajaprofiilidele).

Lisaks sõltuvalt Teie küpsiste seadistusest, võib olla Teie veebikäitumine meie platvormilt väljalogimisel olla seostatud Teiega ja neid andmeid võidakse kasutada, et pakkuda Teile välja logimisel personaliseeritud kogemust (vt rohkem p 2.2.1 allpool).

Viaplay kasutamise kaudu loodavad andmed:

 • teave kasutajaprofiili käitumise kohta, nagu nt vaatamiskäitumine, striimimise ajalugu, sisu „Minu loend“ all, kus kasutajaprofiil striimimise pooleli jättis (funktsioon, mille nimetus on „jätka vaatamist“), ja kuidas profiil läbi teenuse liigub;
 • elukohariik (riik, kus registreerusite) ja asukoht (riik, kus sisu kasutate);
 • muud andmed, mida kogutakse küpsiste või sarnaste tehnoloogiate abil Teie külastuste kohta Viaplay platvormidel. Osasid Viaplay platvormil kasutatavaid küpsiseid võidakse kasutada turunduse eesmärgil (vt p 2.2.3, et lugeda täiendavalt turunduse kohta, ja selleks, et saada täiendavat teavet selle kohta, kuidas küpsiseid kasutame, vaadake siia);
 • piiratud teave Teie sotsiaalmeediakonto kohta, nt Teie e-posti aadress, kui jagate Viaplay sisu oma sotsiaalmeediakontol (kuid me ei kasuta seda teavet ühelgi eesmärgil).

2.1.3 Andmed, mida jagame väliste allikatega või mille saame välistest allikatest

Mõnikord jagame isikuandmeid muude allikatega või saame neid muudest allikatest. Taoline andmete jagamine on vajalik meile või jagavale poolele. Näiteks:

 • jagame andmeid oma kontsernis, et saavutada oma ärilisi eesmärke ja võimaldada oma teenuste turustamist, tehes seda kooskõlas õigusaktide nõuetega;
 • jagame teavet makseteenuse pakkujatega ja saame teavet makseteenuse pakkujatelt, kes võimaldavad tasuda Teil oma liitumise eest ja mis tahes sisu eest, mida Viaplay platvormil ostate või rendite;
 • meil võib olla vaja jagada ja saada teavet selleks, et anda Teile juurdepääs Viaplayle läbi oma äripartnerite, turustajate ja teiste kolmandate isikute, millega Viaplay on ühendatud;
 • kui meil on õigustatud huvi sellist teavet koguda, võime saada teavet ametiasutusest nt seoses nõudega, mis puudutab meid otseselt või kaudselt.
 • jagame ja avaldame isikustamata kujul andmeid, nagu näiteks agregeeritud teavet reklaami interaktsioonide ja online konversioonide koguarvu kohta, reklaami platvormidele selleks, et mõista Viaplay digitaalsete turunduskampaaniate mõju.

2.2 Millisel eesmärgil Teie isikuandmeid kasutame ja millist õiguslikku alust kasutatakse?

Töötleme Teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel ikka selleks, et pakkuda Teile Viaplayd. Iga eesmärk on seotud nn õigusliku alusega, millele tugineme, et Teie isikuandmeid seaduslikul viisil töödelda. Õiguslikuks aluseks võib olla lepingu täitmine, mis tähendab, et töötlemine toimub selleks, et saaksime Teie ees täita oma lepingujärgset kohustust, mis tekib nt siis, kui meie tingimused heaks kiidate. Võime kasutada ka õigustatud huvi õigusliku alusena, mis tähendab, et meiepoolne isikuandmete töötlemise põhjus kaalub üles Teie andmekaitsealaste õiguste mis tahes riive. Selleks, et saaksime seda teha, viime alati läbi tasakaalustatuse analüüsi tagamaks, et oleme seoses kõnealuse õigusega arvesse võtnud ja kaalunud eraelu puutumatusele avalduvat iga mõju. Võtame arvesse, mis on vajalik ja mida Te põhjendatult eeldate, kuid ka seda, kuidas vähendada mis tahes mõju Teie andmekaitsealastele õigustele, nt võimaluse korral alati andmeid pseudonümiseerides. Kui olete vastu sellele, et Teie isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvi alusel, saate meiega punktis 8 toodud kontaktandmetel ühendust võtta. Aeg-ajalt võime Teie andmete kasutamiseks küsida ka Teie nõusolekut. Kui õiguslikuks aluseks on nõusolek, antakse Teile alati võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ilma, et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Samuti võib meil aeg-ajalt olla juriidiline kohustus Teie andmeid töödelda.

Allpool on toodud erinevad eesmärgid, mille jaoks Teie isikuandmeid töötleme, sealhulgas on ära toodud sellisele töötlemisele kohalduv õiguslik alus.

2.2.1 Viaplay pakkumine

Töötleme Teie isikuandmeid, et hallata Viaplayd ja pakkuda seda Teile, selleks et:

 • tuvastada Teid kliendina ja/või kasutajana;
 • küsida Teie poolt kasutatavate teenuste eest tasu (hallata arveid ja makseid) ja tagada liitumismaksete korduvus;
 • tagada Viaplay tehniline funktsionaalsus;
 • pakkuda Teile kohandatud ja individuaalset sisu, mis põhineb Teie vaatamise ja lehitsemise käitumisel ja muul teabel, mida meile annate (lugege rohkem personaliseerimise kohta siit);
 • pakkuda Teile klienditeenindust;
 • parandada rikkeid ja tegeleda Teie kaebustega;
 • teavitada Teid muudatustest meie teenustes.

Õiguslik alus: lepingu täitmine ja õigustatud huvi

2.2.2 Viaplay täiustamine

Töötleme Teie isikuandmeid, nagu nt teavet selle kohta, kuidas Te Viaplayd kasutate, et arendada ja täiustada oma teenuseid, nt alljärgnevatel viisidel:

 • pannes kokku erinevat liiki andmeid, nagu nt vaatamiskäitumine, analüüsimiseks vajalikuks statistikaks, näiteks selleks, et näha, milline sisu on teenuses edukas ja milline mitte, milliseid funktsioone saab täiustada ja kuidas muuta teenuses navigeerimine kasutajasõbralikumaks;
 • lubades Teil anda tagasisidet läbi erinevate kliendiuuringute (mis vahel põhinevad Teie vaatamis- ja kasutaja käitumisel Viaplays) eelnevas punktis nimetatud põhjustel, kuid ka tagamaks, et vastame kliendi ootustele ja saame jätkata klientide rahulolu suurendamist; ning
 • mõistes, diagnoosides, otsides ja parandades probleeme oma teenustes.

Lisaks sõltuvalt Teie küpsiste seadistusest, võime kasutada ka Teie platvormilt välja logimise kogemuse andmeid, et testida A/B ja teisi veebilehti seoses meie sooviga parandada meie veebilehte sisu ja mõista, mis töötab meie külastajate jaoks kõige paremini.

Enamikel juhtudel teostatakse iga andmeanalüüs Teie kliendikontolt eraldatavate pseudonümiseeritud andmete alusel.

Õiguslik alus: meie õigustatud huvi ja nõusolek

2.2.3 Turundus

Võime kasutada Teie e-posti aadressi, kodust aadressi või telefoninumbrit, et edastada Teile pakkumusi, uudiseid, soovitusi jms oma teenuste turustamiseks või, kui olete selleks andnud nõusoleku, siis ka meie partnerite teenuste turustamiseks. Võime pakkuda Teile isikupärastatud turundust, mis põhineb Teie vaatamiskäitumisel ja sellel, kuidas olete meie teenuseid kasutanud, et kohandada paremini pakkumusi, mis võiksid Teile huvi pakkuda. Võime lisaks kasutada Teie isikuandmeid, kui otsustate osaleda meie turunduskampaaniates, nt seoses Refer-a-Friend kampaania või muu sarnasega.

Viaplays registreerudes pakutakse Teile alati võimalust meie reklaamteadete saamisega nõustuda. Kui Te ei soovi enam meie turunduspakkumisi saada, võite meid igal ajal teavitada, vajutades igas e-kirjas olevat linki „tühista tellimus“ või muutes „Minu konto“ sätteid.

Teie isikuandmeid võidakse kasutada ka digitaalturunduse eesmärgil, muu hulgas selleks, et luua segmente, sihtrühmi või saata Teile suunatud reklaami sotsiaalmeedias ja digitaalsetel reklaami platvormidel, tuginedes kas meie õigustatud huvile või nõuetekohasele nõusolekule. Täiendavat teavet nõusoleku nõuete kohta seoses küpsistega, mida kasutame, leiate meie küpsiste kasutamise tingimustest.

Õiguslik alus: õigustatud huvi või, kui seda nõuab kohaldatav siseriiklik õigus, nõusolek

2.2.4 Teabevahetus Teiega

Töötleme Teie isikuandmeid Teiega suheldes, nt siis kui küsimustega seoses meiega telefoni või e-posti teel või sotsiaalmeedia vestluse vahendusel ühendust võtate või kui osalete meie korraldatavates uuringutes, konkurssidel või kasutatavustestides. Sellist teabevahetust võidakse salvestada ja säilitada hariduslikel eesmärkidel, et meie teabevahetust täiustada, ja kvaliteedi tagamiseks ning selleks, et saaksime Teiega kokku lepitu dokumenteerida. Pidage meeles, et kui suhtlete meiega läbi sotsiaalmeedia, kohaldub ka sotsiaalmeedia teave isikuandmete töötlemise kohta.

Meie klienditeenindust pakub professionaalne teenuseosutaja, mis tähendab, et kui meiega suhtlete, töötleb Teie isikuandmeid eraldi äriühing, kuid meie nimel. Oleme lepinguga taganud, et nad töötlevad Teie isikuandmeid kooskõlas meie juhistega sellisel viisil, nagu tegeleksime me klienditeenindusega ise. Täiendav teave selle kohta, kellega võime Teie isikuandmeid jagada, on leitav allolevast punktist 3.

Õiguslik alus: õigustatud huvi ja lepingu täitmine

2.2.5 Tõkestada turvarikkumisi ja meie teenuste kuritarvitamist ning praktiseerida oma õigust koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid

Töötleme Teie isikuandmeid tagamaks kõikide meie teenuste turvalisus, et avastada või tõkestada erinevat liiki ebaseaduslikku kasutamist või kasutamist, mis muul viisil rikub meie tingimusi. Samuti töötleme andmeid, et tõkestada kuritarvitamist ning avastada ja tõkestada pettusi, viiruserünnakuid, autoriõiguse rikkumisi jms. Ühtlasi võime töödelda isikuandmeid selleks, et kasutada oma õigust koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid ja muid ametlikke nõudeid kohtus või muus ametiasutuses. Nendel eesmärkidel võime taotleda ametlikke dokumente ja nendes osaleda.

Õiguslik alus: õigustatud huvi ja lepingu täitmine

2.2.6 Makse tegemiseks vajalike andmete töötlemiseks määratletud eesmärkidel

Säilitame järgnevaid krediitkaardi andmeid:

 • Teie kaardi numbri esimesed kuus ja neli viimast numbrit, et saaksime Teile tuge pakkuda, kui olete oma kasutajanime unustanud;
 • kehtivusaeg, et saata Teile meeldetuletusi, kui Teie maksekaart hakkab kehtivust kaotama ja kui peate kaarti Viaplay teenuses uuendama;
 • kaardi alias, et tuvastada, kas seda kaarti on kasutatud teisel kontol;
 • väljastanud riik, mida kasutatakse ülekandmise põhjustel, et kinnitada Teie päritoluriik; ning
 • kaardi liik ja Teie kaardi numbri viimased neli numbrit, et võimaldada Teil tuvastada, milline Teie maksekaartidest on registreeritud.

Õiguslik alus: õigustatud huvi ja juriidiline kohustus

2.2.7 Täita juriidilisi kohustusi ja kohtute/ametiasutuste taotlusi

Töötleme Teie isikuandmeid ka siis, kui seda nõuab seadus, nt läbi kohustuse pidada raamatupidamisarvestust või kohustuse korral reageerida kohtute ja teiste ametiasutuste taotlustele.

Õiguslik alus: juriidiline kohustus

3. Kellega me Teie isikuandmeid jagame?

Vahel on meil vaja jagada Teie isikuandmeid, et saavutada eesmärke, milleks isikuandmeid kogunud oleme. Näiteks võime Teie isikuandmeid jagada:

 • kontserni kõikide äriühingutega, nt turunduseesmärkidel ja uute teenuste arendamiseks või olemasolevate teenuste täiustamiseks;
 • nii ELis/EMPs kui ka väljaspool seda asuvate väliste partnerite ja tarnijatega (täiendav teave on toodud punktis 5), nt selleks, et saada abi kliendiuuringutega, turundustegevusega, analüüside ja statistikaga ning teatud kliendisuhtlusega, IT ja muu infrastruktuuri pakkumiseks, et hallata krediidi- ja maksetehinguid, kaitsta oma vara ja õiguseid ning tagada oma klientide ja töötajate turvalisus;
 • partneritega, kui osalete meie teenustega seotud uuringutes või konkurssidel;
 • vastuvõtjatele, kui õigusaktide nõuded, määrused või ametlikud otsused seda nõuavad; nt õiguskaitseorganitele või andmekaitseasutustele, et reageerida kehtivatele juriidilistele protsessidele, nagu nt korraldused, kohtumäärused või kohtukutsed;
 • meie ettevõtte võimalikele ostjatele, kui müüme oma ettevõtte või peame läbirääkimisi, et müüa oma ettevõte ostjale või võimalikule ostjale. Teavitame Teid alati enne, kui Teie andmed ostjale edastatakse või neile kohaldatakse teistsugust privaatsusavaldust.

Kolmandast isikust üksustele, kes paigutavad meie veebileheküljele oma küpsisefaile või plugineid, mis võimaldavad neil koguda konkreetset teavet selle kohta, kuidas Te veebilehekülge ja teenuseid kasutate (täiendav teave on leitav meie küpsiste kasutamise tingimustest).

4. Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik nende konkreetsete eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni nõuab kohaldatav õigus, pärast mida isikuandmed kustutatakse või muudetakse täielukult anonüümseks. Selles punktis antakse teavet meie allpool täiendavalt täpsustatud erinevate säilitustähtaegade kohta. Juhime tähelepanu, et isikuandmeid võidakse töödelda alltoodud säilitustähtaegadest kauem, kui andmeid peetakse vajalikuks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid või kaebusi kohtus või muus ametiasutuses. Sellisel juhul kustutatakse kõnealused isikuandmed kohe, kui selline nõue või kaebus on saanud lõpliku lahenduse.

 • Andmed, mida kogutakse, kui Te Viaplayd kasutate.
  • Teie kontoga seotud andmed. Siia kuuluvad muu hulgas Teie konto üksikasjad nagu sisselogimisandmed, teave Viaplays ostetud teenuste ja sisu kohta, kasutaja ja vaatamiskäitumine jne. Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni Teie konto kehtib. Juhul, kui palute oma konto kustutada või Teie konto kustutatakse seetõttu, et Te olete olnud passiivne (passiivsusega seotud üksikasju vaadake palun altpoolt), muutuvad Teie isikuandmed ananüümseks või need kustutatakse.
  • Kokkujooksmise logide ja failidega seotud andmed. Töötleme teavet teenuste vigade ja kokkujooksmiste kohta, et tagada Viaplay tehniline funktsionaalsus. Andmeid töödeldakse 3 kuud alates kogumise kuupäevast.
  • Tehingute ja ostude andmed. Teavet nende tehingute kohta, mis on seotud Teie kontoga ja mis on tehtud seoses ostudega läbi Viaplay, töötleme 7 aastat pärast tehingu kuupäeva.
 • Andmed, mida kogutakse, et täita meie juriidilisi kohustusi ja ametlikke taotlusi.
  Kui töötleme Teie isikuandmeid selleks, et järgida või täita oma juriidilisi kohustusi või ametlikke taotlusi, nt selleks, et pidada raamatupidamisarvestust, väljastada arveid, reageerida seadusjärgsetele ametlikele taotlustele, korraldustele, läbiotsimismäärustele või kohtukutsetele, töötleme Teie isikuandmeid kohaldatavates seadustes sätestatud perioodi jooksul.
 • Andmed, mida kogutakse klienditeeninduse kaudu või Teiega toimuva muu suhtluse käigus.
  Töötleme isikuandmeid, mida kogutakse Teie küsimustele, kaebustele ja taotlustele vastates, sealhulgas meile saadetud sõnumi sisus sisalduvaid andmeid, seni, kuni see on vajalik, et päringule, kaebusele või taotlusele vastata, kuid mitte kauem kui 3 aastat logide ja tekstidialoogide puhul ning 1 kuu helisalvestiste puhul. Juhul, kui konkreetne sõnum on või võib olla tõendiks kohtumenetluses või mõne muu ametiasutuse menetluses, võime sellist sõnumit ja selles sisalduvaid isikuandmeid säilitada kuni menetluse lõppemiseni.
 • Andmed, mida kogutakse uuringutest, milles Te osalete. Töötleme teavet, mille oleme Teilt saanud, kui olete osalenud uuringus, sealhulgas teavet Teie vastuste kohta küsimustele Viaplay poolt saadetud erinevates teenustega seotud uuringutes, seni, kuni Teie konto on kehtiv või nagu aeg-ajalt kirjeldatakse, sõltuvalt konkreetsest uuringust.
 • Andmed, mida kogutakse, kui osalete konkurssidel. Töötleme teavet, mida on Teie kohta kogutud, kui olete osalenud konkursil, 6 kuu jooksul pärast konkurssi.
 • Andmed, mida kogutakse, kui osalete kasutatavustestides. Töötleme teavet, mida on Teie kohta kogutud, kui olete osalenud testimises, 12 kuu jooksul pärast testimist.
 • Andmed, mida töödeldakse otseturustuse eesmärgil. Kui töötleme Teie isikuandmeid otseturustuse eesmärgil, säilitame andmeid seni, kuni Te loobute turunduspakkumiste saamisest või esitate sellisele töötlemisele vastuväite.
 • Andmed, mida kogutakse küpsisefailide või muude tehnoloogiate kaudu. Säilitame küpsisefailides sisalduvaid teenuse kasutajate ja veebilehekülje kasutajate (sisse logimata kasutajate) isikuandmeid Teie seadmetesse talletatud konkreetse küpsisefaili kehtivuse jooksul. Küpsiste kasutamise üksikasjad on leitavad siit.

Juhul, kui olete olnud meie teenuste osas 48 kuu jooksul passiivne, kustutame Teie konto ja selles sisalduvad isikuandmed, nagu kirjeldatud käesolevas punktis. Teid loetakse passiivseks, kui Te pole ettenähtud perioodi jooksul ostnud sisu (nagu film, nõudevideoteenus jne), sisse loginud ega kasutanud Viaplayd või oma kontot mis tahes viisil, kas otseselt või läbi mõne meie partneri. Juhime tähelepanu, et juhul, kui olete ostnud õigused filmile või muule sisule, jääb Teie konto aktiivseks seni, kuni see õigus kehtib.

5. Edastamine väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse

Võime jagada Teie isikuandmeid partnerite, tarnijate ja alltöövõtjatega, kes asuvad väljaspool ELi/EMPd. Lisaks ELile/EMPle asuvad Teie isikuandmete vastuvõtjad muu hulgas Ukrainas ja USAs. Teie andmeid säilitatakse serverites ELis/EMPs, kuid reguleeritud viisil võivad need olla kättesaadavad meie tarnijatele viidatud riikides.

Sellisel juhul võtame kasutusele spetsiaalsed kaitsemeetmed, teostades üksikasjaliku edastamise mõju hindamise. Juhul kui isikuandmeid edastatakse riiki, mis ei ole Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud kui riik, mis tagab isikuandmete piisaval tasemel kaitse (nimekiri kättesaadav siin), rakendame lisaks Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimustele (võite saada koopia nendest tingimustest, kui võtate punkti 8 kohaselt ühendust) vajaduse korral ka vajalikke lepingulisi, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

6. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Kaitseme Teie isikuandmeid läbi tehniliste ja korralduslike turvameetmete, mille kehtestame ka tarnijatele, keda kasutame oma äritegevuse elluviimiseks. Meil on tugevad isikuandmete säilitamise, infoturbe, juurdepääsuõiguste jmt poliitikad ning koolitame regulaarselt oma töötajaid nendes küsimustes.

Kõik maksetehingud on krüpteeritud kasutades tööstusharus laialdaselt tunnustatud tehnoloogiaid ja neile kohaldatakse PCI (Payment Card Industry) Security Standards Council turvastandardeid.

Teie kontot kaitseb muu hulgas Teie parool. Soovitame seda korrapäraselt uuendada ja mitte kasutada sama parooli nagu kasutate teistel kontodel ja rakendustes.

7. Teie õigused

Teil on meie suhtes alljärgnevad õigused (kui soovite mõnda oma õigust teostada, saate võtta meiega ühendust järgmises punktis toodud kontaktandmetel):

 • õigus tutvuda andmetega (registri väljavõte) — õigus saada kinnitus ja teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • õigus andmete parandamisele — õigus ebaõige teabe parandamisele;
 • õigus andmete kustutamisele — õigus teatud juhtudel lasta andmed eemaldada;
 • õigus andmete töötlemise piiramisele — õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, nt juhul kui esitate vastuväite isikuandmete õigsusele;
 • õigus esitada vastuväiteid — õigus esitada vastuväiteid töötlemisele õigustatud huvi alusel, nt otseturustusele;
 • andmete ülekandmise õigus — õigus nõuda, et kannaksime isikuandmed üle teisele isikule (see õigus on piiratud Teie poolt meile esitatud andmetega); ja
 • õigus oma nõusolek tagasi võtta — kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul, saate selle igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Juhul, kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine meie poolt ei toimu kooskõlas andmekaitsealaste õigusnormidega, palume, et annaksite sellest meile teada, et saaksime asja uurida. Ühtlasi on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige oma tavapärase elu- või töökoha liikmesriigis. Andmekaitse Inspektsiooniga saab ühendust alljärgnevatel kontaktandmetel:

Andmekaitse Inspektsioon
Aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn
E-post: info@aki.ee

Meie juhtiv andmekaitseasutus on Rootsi andmekaitseasutus (täiendav teave siin).

8. Kontaktandmed

Kui soovite teostada oma eespool punktis 7 kirjeldatud õigusi või vajate meie klienditeeninduse abi, saatke palun kiri e-posti aadressile privacy@viaplay.com.

Kui Teil on küsimusi, kommentaare või muresid, mis puudutavad käesolevat privaatsusteadet või seda, kuidas isikuandmetega töötame, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil dpo@viaplaygroup.com.

9. Käesoleva privaatsusteate ajakohastamine

Võime käesolevat privaatsusteadet vastavalt vajadusele aeg-ajalt muuta. Kui mõni muudatus, mis puudutab seda, kuidas Teie isikuandmeid töötleme, on oluline, teavitame Teid asjakohasel viisil enne, kui muudatused jõustuvad, nt saates Teile e-kirja või esitades Teile selge teavituse sisenemisel Viaplaysse. Soovitame Teil sellise teabe tähelepanelikult läbi lugeda ja hoida ennast kursis käesolevat privaatsusteadet regulaarselt üle vaadates.

Käesolevat privaatsusteadet ajakohastati viimati 01.02.2024.

Täname, et leidsite aja käesoleva privaatsusteate läbilugemiseks! Viaplay Groupi eraelu puutumatust puudutava töö kohta leiate täiendavat teavet siit.